• મિડકેપ, સ્મોલ કેપ શેર રાખવા કે વેચવા?

    છેલ્લા છ મહિનામાં, જ્યારે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીએ લગભગ 15-16.5 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે, ત્યારે તે જ સમયગાળા દરમિયાન, BSE મિડકેપ ઇન્ડેક્સ લગભગ 35 ટકા વધ્યો છે, અને BSE સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સે આશરે 38 ટકાનો વધારો નોંધાવ્યો છે. સ્મોલ અને મિડ-કેપ ઇન્ડેક્સમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ પછી, આ વલણ ટકી રહેશે કે કેમ તે અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે.

  • મિડકેપ, સ્મોલ કેપ શેર રાખવા કે વેચવા?

    છેલ્લા છ મહિનામાં, જ્યારે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીએ લગભગ 15-16.5 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે, ત્યારે તે જ સમયગાળા દરમિયાન, BSE મિડકેપ ઇન્ડેક્સ લગભગ 35 ટકા વધ્યો છે, અને BSE સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સે આશરે 38 ટકાનો વધારો નોંધાવ્યો છે. સ્મોલ અને મિડ-કેપ ઇન્ડેક્સમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ પછી, આ વલણ ટકી રહેશે કે કેમ તે અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે.

  • મિડકેપ, સ્મોલ કેપ શેર રાખવા કે વેચવા?

    છેલ્લા છ મહિનામાં, જ્યારે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીએ લગભગ 15-16.5 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે, ત્યારે તે જ સમયગાળા દરમિયાન, BSE મિડકેપ ઇન્ડેક્સ લગભગ 35 ટકા વધ્યો છે, અને BSE સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સે આશરે 38 ટકાનો વધારો નોંધાવ્યો છે. સ્મોલ અને મિડ-કેપ ઇન્ડેક્સમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ પછી, આ વલણ ટકી રહેશે કે કેમ તે અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે.