• ઘઉંનો વાવેતર વિસ્તાર 5% ઘટ્યો

    17 નવેમ્બર સુધીના આંકડા પ્રમાણે, દેશનાં 86.02 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં ઘઉંનું વાવેતર થયું છે. ગયા વર્ષે 91.02 લાખ હેક્ટરમાં ઘઉંનું વાવેતર થયું હતું. રવિ સીઝનમાં ડાંગર, દાળ તેમજ તેલીબિયાંનું વાવેતર પણ ઘટ્યું છે.