• ગાડી ખરીદવાનું મોંઘું થયું

    છેલ્લાં 5 વર્ષમાં પ્રવાસી ગાડીઓની સરેરાશ વેચાણ કિંમતમાં 50% વધારો થયો છે. છેલ્લાં 3 વર્ષમાં કિંમતમાં 32% વધારો થયો છે. 2024ના પ્રારંભથી જ કાર કંપનીઓ પણ કિંમતમાં વધારો કરી રહી છે.