• આ ભૂલ પડશે ભારે..

    માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબી લાંબા સમયથી આગ્રહ કરી રહી છે કે તમામ ફિઝિકલ શેરને ડિજિટલ ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે. ફિઝિકલ શેર્સનું હવે ખરીદ-વેચાણ કરી શકાશે નહીં… એટલે કે, જો તમારી પાસે આવા શેર હોય, તો તમે તેને વેચી કે ટ્રાન્સફર કરી શકશો નહીં… તેથી, તમારે આવા શેરોને તરત જ ડીમેટ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરાવી લેવા જોઈએ

  • આ ભૂલ પડશે ભારે..

    માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબી લાંબા સમયથી આગ્રહ કરી રહી છે કે તમામ ફિઝિકલ શેરને ડિજિટલ ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે. ફિઝિકલ શેર્સનું હવે ખરીદ-વેચાણ કરી શકાશે નહીં… એટલે કે, જો તમારી પાસે આવા શેર હોય, તો તમે તેને વેચી કે ટ્રાન્સફર કરી શકશો નહીં… તેથી, તમારે આવા શેરોને તરત જ ડીમેટ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરાવી લેવા જોઈએ

  • આ ભૂલ પડશે ભારે..

    માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબી લાંબા સમયથી આગ્રહ કરી રહી છે કે તમામ ફિઝિકલ શેરને ડિજિટલ ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે. ફિઝિકલ શેર્સનું હવે ખરીદ-વેચાણ કરી શકાશે નહીં… એટલે કે, જો તમારી પાસે આવા શેર હોય, તો તમે તેને વેચી કે ટ્રાન્સફર કરી શકશો નહીં… તેથી, તમારે આવા શેરોને તરત જ ડીમેટ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરાવી લેવા જોઈએ