• આવતો દાયકો તો ચાંદીનો છે

    Oxford Economicsના મતે, વર્ષ 2033 સુધી ચાંદીની ઔદ્યોગિક માંગ 46 ટકા વધવાનો અંદાજ છે જ્યારે ચાંદીના ઘરેણાં અને ચાંદીના વાસણની માંગ અનુક્રમે 34 ટકા અને 30 ટકાના દરે વધી શકે છે.