• ફ્રી હોલ્ડ-લીઝ હોલ્ડ પ્રોપર્ટી એટલે શું?

    ફ્રી હોલ્ડ પ્રોપર્ટીમાં,,પ્રોપર્ટીના ઑનરશિપ રાઈટ્સ હંમેશા તમારી પાસે રહે છે. તમારા પછી પ્રોપર્ટી તમારા કાયદેસરના વારસદારોને ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. જ્યારે કે લીઝ હોલ્ડ પ્રોપર્ટીમાં માલિક, સરકાર અથવા તો તેની કોઈ એજન્સી હોય છે.

  • ફ્રી હોલ્ડ-લીઝ હોલ્ડ પ્રોપર્ટી એટલે શું?

    ફ્રી હોલ્ડ પ્રોપર્ટીમાં,,પ્રોપર્ટીના ઑનરશિપ રાઈટ્સ હંમેશા તમારી પાસે રહે છે. તમારા પછી પ્રોપર્ટી તમારા કાયદેસરના વારસદારોને ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. જ્યારે કે લીઝ હોલ્ડ પ્રોપર્ટીમાં માલિક, સરકાર અથવા તો તેની કોઈ એજન્સી હોય છે.

  • ફ્રી હોલ્ડ-લીઝ હોલ્ડ પ્રોપર્ટી એટલે શું?

    ફ્રી હોલ્ડ પ્રોપર્ટીમાં,,પ્રોપર્ટીના ઑનરશિપ રાઈટ્સ હંમેશા તમારી પાસે રહે છે. તમારા પછી પ્રોપર્ટી તમારા કાયદેસરના વારસદારોને ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. જ્યારે કે લીઝ હોલ્ડ પ્રોપર્ટીમાં માલિક, સરકાર અથવા તો તેની કોઈ એજન્સી હોય છે.