• આ શું કરી રહ્યાં છે Swiggy, Zomato?

    છેલ્લા કેટલાક સમયમાં, ઘણીબધી ફૂડ ડિલિવરી એપ્લિકેશન્સમાં ઓનટાઇમ ડિલિવરી કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે. ડિલિવરી સમયથી અડધા કલાક લેટ અને ક્યારેક તો એક કલાક મોડી થઇ રહી છે.

  • આ શું કરી રહ્યાં છે Swiggy, Zomato?

    છેલ્લા કેટલાક સમયમાં, ઘણીબધી ફૂડ ડિલિવરી એપ્લિકેશન્સમાં ઓનટાઇમ ડિલિવરી કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે. ડિલિવરી સમયથી અડધા કલાક લેટ અને ક્યારેક તો એક કલાક મોડી થઇ રહી છે.

  • આ શું કરી રહ્યાં છે Swiggy, Zomato?

    છેલ્લા કેટલાક સમયમાં, ઘણીબધી ફૂડ ડિલિવરી એપ્લિકેશન્સમાં ઓનટાઇમ ડિલિવરી કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે. ડિલિવરી સમયથી અડધા કલાક લેટ અને ક્યારેક તો એક કલાક મોડી થઇ રહી છે.