• સાયબર ઠગોથી આ રીતે બચો

  સાયબર ફ્રોડ માથાનો દુઃખાવો બની રહ્યો છે. ક્યારેક તમને તમારી જૂની વીમા પૉલિસી રિન્યૂ કરવા માટે તો ક્યારેક જૂના ઉછીના પૈસા પરત કરવા માટે કૉલ આવે છે.

 • સાયબર ઠગોથી આ રીતે બચો

  સાયબર ફ્રોડ માથાનો દુઃખાવો બની રહ્યો છે. ક્યારેક તમને તમારી જૂની વીમા પૉલિસી રિન્યૂ કરવા માટે તો ક્યારેક જૂના ઉછીના પૈસા પરત કરવા માટે કૉલ આવે છે.

 • સાયબર ઠગોથી આ રીતે બચો

  સાયબર ફ્રોડ માથાનો દુઃખાવો બની રહ્યો છે. ક્યારેક તમને તમારી જૂની વીમા પૉલિસી રિન્યૂ કરવા માટે તો ક્યારેક જૂના ઉછીના પૈસા પરત કરવા માટે કૉલ આવે છે.

 • વડિલોને ઠગાઇથી કેવી રીતે બચાવશો?

  જ્યારે આપણે સોશિયલ મીડિયા અને એપ્લિકેશન્સ પર પર્સનલ ડિટેલ્સ નાંખીએ છીએ એટલે કે પોસ્ટ કરીએ છીએ, ત્યારે તે ડેટા ઘણા લોકો સુધી પહોંચે છે. સાયબર ઠગો આ ડેટા એકત્રિત કરે છે અને પછી છેતરપિંડીભર્યા કૉલ્સની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. કોઇ વૃદ્ધ દંપતી એકલા રહેતા હોય છે ત્યારે તેમનું વીજળીનું બિલ બાકી હોવાના નામે કોલ કરવામાં આવે છે

 • વડિલોને ઠગાઇથી કેવી રીતે બચાવશો?

  જ્યારે આપણે સોશિયલ મીડિયા અને એપ્લિકેશન્સ પર પર્સનલ ડિટેલ્સ નાંખીએ છીએ એટલે કે પોસ્ટ કરીએ છીએ, ત્યારે તે ડેટા ઘણા લોકો સુધી પહોંચે છે. સાયબર ઠગો આ ડેટા એકત્રિત કરે છે અને પછી છેતરપિંડીભર્યા કૉલ્સની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. કોઇ વૃદ્ધ દંપતી એકલા રહેતા હોય છે ત્યારે તેમનું વીજળીનું બિલ બાકી હોવાના નામે કોલ કરવામાં આવે છે

 • વડિલોને ઠગાઇથી કેવી રીતે બચાવશો?

  જ્યારે આપણે સોશિયલ મીડિયા અને એપ્લિકેશન્સ પર પર્સનલ ડિટેલ્સ નાંખીએ છીએ એટલે કે પોસ્ટ કરીએ છીએ, ત્યારે તે ડેટા ઘણા લોકો સુધી પહોંચે છે. સાયબર ઠગો આ ડેટા એકત્રિત કરે છે અને પછી છેતરપિંડીભર્યા કૉલ્સની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. કોઇ વૃદ્ધ દંપતી એકલા રહેતા હોય છે ત્યારે તેમનું વીજળીનું બિલ બાકી હોવાના નામે કોલ કરવામાં આવે છે