• બચત ખાતા માટે બેંક કેમ જવું?

    digital savings account હકીકતમાં એક ઓનલાઇન સેવિંગ એકાઉન્ટ છે. જેને બેંકની વેબસાઇટ કે મોબાઇલ એપ દ્વારા ખોલી અને મેનેજ કરી શકાય છે. તમે તમારા સ્માર્ટફોન કે લેપટોપથી ઇન્સ્ટન્ટલી આ એકાઉન્ટ ઓપન કરી શકો છો.

  • બચત ખાતા માટે બેંક કેમ જવું?

    digital savings account હકીકતમાં એક ઓનલાઇન સેવિંગ એકાઉન્ટ છે. જેને બેંકની વેબસાઇટ કે મોબાઇલ એપ દ્વારા ખોલી અને મેનેજ કરી શકાય છે. તમે તમારા સ્માર્ટફોન કે લેપટોપથી ઇન્સ્ટન્ટલી આ એકાઉન્ટ ઓપન કરી શકો છો.

  • બચત ખાતા માટે બેંક કેમ જવું?

    digital savings account હકીકતમાં એક ઓનલાઇન સેવિંગ એકાઉન્ટ છે. જેને બેંકની વેબસાઇટ કે મોબાઇલ એપ દ્વારા ખોલી અને મેનેજ કરી શકાય છે. તમે તમારા સ્માર્ટફોન કે લેપટોપથી ઇન્સ્ટન્ટલી આ એકાઉન્ટ ઓપન કરી શકો છો.