• છેલ્લી તારીખ પછી પણ છે તક!

    જો તમે ITR ફાઈલ કરવામાં લેટ થઈ ગયા છો તો સરકાર તમને રિટર્ન ફાઈલ કરવાની વધુ એક તક આપે છે.. જો કે હવે તમે રીટર્ન ફાઈલ કરશો ત્યારે તમારે તેના માટે ફી ચૂકવવી પડશે.. સંબંધિત એસેસમેન્ટ યર એટલે કે AY 2023-24 પૂરો થવાના 3 મહિના પહેલા સુધી બિલેટેડ રિટર્ન ફાઈલ કરી શકાય છે.. એટલે કે 31મી ડિસેમ્બર સુધી બિલેટેડ રિટર્ન ફાઈલ કરી શકાશે...

  • છેલ્લી તારીખ પછી પણ છે તક!

    જો તમે ITR ફાઈલ કરવામાં લેટ થઈ ગયા છો તો સરકાર તમને રિટર્ન ફાઈલ કરવાની વધુ એક તક આપે છે.. જો કે હવે તમે રીટર્ન ફાઈલ કરશો ત્યારે તમારે તેના માટે ફી ચૂકવવી પડશે.. સંબંધિત એસેસમેન્ટ યર એટલે કે AY 2023-24 પૂરો થવાના 3 મહિના પહેલા સુધી બિલેટેડ રિટર્ન ફાઈલ કરી શકાય છે.. એટલે કે 31મી ડિસેમ્બર સુધી બિલેટેડ રિટર્ન ફાઈલ કરી શકાશે...

  • છેલ્લી તારીખ પછી પણ છે તક!

    જો તમે ITR ફાઈલ કરવામાં લેટ થઈ ગયા છો તો સરકાર તમને રિટર્ન ફાઈલ કરવાની વધુ એક તક આપે છે.. જો કે હવે તમે રીટર્ન ફાઈલ કરશો ત્યારે તમારે તેના માટે ફી ચૂકવવી પડશે.. સંબંધિત એસેસમેન્ટ યર એટલે કે AY 2023-24 પૂરો થવાના 3 મહિના પહેલા સુધી બિલેટેડ રિટર્ન ફાઈલ કરી શકાય છે.. એટલે કે 31મી ડિસેમ્બર સુધી બિલેટેડ રિટર્ન ફાઈલ કરી શકાશે...