• ઈ-કોમર્સ માર્કેટના બદલાશે રંગરૂપ!

    સરકારે ઈ-કોમર્સ પોલિસીના તૈયાર કરેલા ડ્રાફ્ટના અમલીકરણની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. જેમાં ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ માટે સમાન નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે… જે નિયમો એમેઝોનને લાગુ પડશે, એ જ નિયમો ભારતીય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓને પણ લાગુ પડશે. અને આ નિયમો ગ્રાહકો માટે હશે ફાયદાકારક.. તો સરકારનો આ ડ્રાફ્ટ કેવો છે આવો જાણીએ.

  • ઈ-કોમર્સ માર્કેટના બદલાશે રંગરૂપ!

    સરકારે ઈ-કોમર્સ પોલિસીના તૈયાર કરેલા ડ્રાફ્ટના અમલીકરણની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. જેમાં ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ માટે સમાન નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે… જે નિયમો એમેઝોનને લાગુ પડશે, એ જ નિયમો ભારતીય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓને પણ લાગુ પડશે. અને આ નિયમો ગ્રાહકો માટે હશે ફાયદાકારક.. તો સરકારનો આ ડ્રાફ્ટ કેવો છે આવો જાણીએ.

  • ઈ-કોમર્સ માર્કેટના બદલાશે રંગરૂપ!

    સરકારે ઈ-કોમર્સ પોલિસીના તૈયાર કરેલા ડ્રાફ્ટના અમલીકરણની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. જેમાં ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ માટે સમાન નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે… જે નિયમો એમેઝોનને લાગુ પડશે, એ જ નિયમો ભારતીય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓને પણ લાગુ પડશે. અને આ નિયમો ગ્રાહકો માટે હશે ફાયદાકારક.. તો સરકારનો આ ડ્રાફ્ટ કેવો છે આવો જાણીએ.