• સાયબર ઠગોથી આ રીતે બચો

  સાયબર ફ્રોડ માથાનો દુઃખાવો બની રહ્યો છે. ક્યારેક તમને તમારી જૂની વીમા પૉલિસી રિન્યૂ કરવા માટે તો ક્યારેક જૂના ઉછીના પૈસા પરત કરવા માટે કૉલ આવે છે.

 • સાયબર ઠગોથી આ રીતે બચો

  સાયબર ફ્રોડ માથાનો દુઃખાવો બની રહ્યો છે. ક્યારેક તમને તમારી જૂની વીમા પૉલિસી રિન્યૂ કરવા માટે તો ક્યારેક જૂના ઉછીના પૈસા પરત કરવા માટે કૉલ આવે છે.

 • સાયબર ઠગોથી આ રીતે બચો

  સાયબર ફ્રોડ માથાનો દુઃખાવો બની રહ્યો છે. ક્યારેક તમને તમારી જૂની વીમા પૉલિસી રિન્યૂ કરવા માટે તો ક્યારેક જૂના ઉછીના પૈસા પરત કરવા માટે કૉલ આવે છે.

 • આધાર કાર્ડને કરો આ રીતે લોક-અનલોક

  આધાર સાથે જોડાયેલા ડેટાને સેફ રાખવા જરૂરી છે. જરા અમથી ચૂક થાય તો તમે ફ્રોડનો શિકાર બની શકો છો. આનાથી બચવા માટે તમે આધાર કાર્ડને લોક કરી શકો છો. જરૂરિયાત પડે તો તેને અનલોક કરી શકાય છે. આનાથી તમારો આધાર સંબંધી બધો ડેટા સેફ રહેશે. અને ઓનલાઇન ફ્રોડથી બચી જશો.

 • આધાર કાર્ડને કરો આ રીતે લોક-અનલોક

  આધાર સાથે જોડાયેલા ડેટાને સેફ રાખવા જરૂરી છે. જરા અમથી ચૂક થાય તો તમે ફ્રોડનો શિકાર બની શકો છો. આનાથી બચવા માટે તમે આધાર કાર્ડને લોક કરી શકો છો. જરૂરિયાત પડે તો તેને અનલોક કરી શકાય છે. આનાથી તમારો આધાર સંબંધી બધો ડેટા સેફ રહેશે. અને ઓનલાઇન ફ્રોડથી બચી જશો.

 • આધાર કાર્ડને કરો આ રીતે લોક-અનલોક

  આધાર સાથે જોડાયેલા ડેટાને સેફ રાખવા જરૂરી છે. જરા અમથી ચૂક થાય તો તમે ફ્રોડનો શિકાર બની શકો છો. આનાથી બચવા માટે તમે આધાર કાર્ડને લોક કરી શકો છો. જરૂરિયાત પડે તો તેને અનલોક કરી શકાય છે. આનાથી તમારો આધાર સંબંધી બધો ડેટા સેફ રહેશે. અને ઓનલાઇન ફ્રોડથી બચી જશો.

 • આધાર કાર્ડને કરો આ રીતે લોક-અનલોક

  આધાર સાથે જોડાયેલા ડેટાને સેફ રાખવા જરૂરી છે. જરા અમથી ચૂક થાય તો તમે ફ્રોડનો શિકાર બની શકો છો. આનાથી બચવા માટે તમે આધાર કાર્ડને લોક કરી શકો છો. જરૂરિયાત પડે તો તેને અનલોક કરી શકાય છે. આનાથી તમારો આધાર સંબંધી બધો ડેટા સેફ રહેશે. અને ઓનલાઇન ફ્રોડથી બચી જશો.

 • UPI Fraudથી બચવા રાખો આટલું ધ્યાન !

  લોકોએ પોતે જ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે... તમારો UPI PIN, OTP કોઈપણ અજાણી વ્યક્તિ સાથે શેર કરશો નહીં...તમારા UPI એકાઉન્ટમાં ટૂ-ફેક્ટર ઑથેન્ટિકેશન (Two factor Authentication) ઈનેબલ કરો જેથી સિક્યોરિટી મજબૂત રહે.... સમયાંતરે UPI ટ્રાન્ઝેક્શન હિસ્ટ્રી (Transaction History) ચેક કરતા રહો. જેથી કોઈ અનઑથોરાઈઝ્ડ કે શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો તમને જાણ થાય

 • UPI Fraudથી બચવા રાખો આટલું ધ્યાન !

  લોકોએ પોતે જ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે... તમારો UPI PIN, OTP કોઈપણ અજાણી વ્યક્તિ સાથે શેર કરશો નહીં...તમારા UPI એકાઉન્ટમાં ટૂ-ફેક્ટર ઑથેન્ટિકેશન (Two factor Authentication) ઈનેબલ કરો જેથી સિક્યોરિટી મજબૂત રહે.... સમયાંતરે UPI ટ્રાન્ઝેક્શન હિસ્ટ્રી (Transaction History) ચેક કરતા રહો. જેથી કોઈ અનઑથોરાઈઝ્ડ કે શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો તમને જાણ થાય

 • UPI Fraudથી બચવા રાખો આટલું ધ્યાન !

  લોકોએ પોતે જ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે... તમારો UPI PIN, OTP કોઈપણ અજાણી વ્યક્તિ સાથે શેર કરશો નહીં...તમારા UPI એકાઉન્ટમાં ટૂ-ફેક્ટર ઑથેન્ટિકેશન (Two factor Authentication) ઈનેબલ કરો જેથી સિક્યોરિટી મજબૂત રહે.... સમયાંતરે UPI ટ્રાન્ઝેક્શન હિસ્ટ્રી (Transaction History) ચેક કરતા રહો. જેથી કોઈ અનઑથોરાઈઝ્ડ કે શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો તમને જાણ થાય