• ટિકિટ કેન્સલ પર નહીં ડુબે પૈસા!

  અલગ-અલગ બુકિંગ/રિઝર્વેશન સાઇટ્સની અલગ-અલગ પૉલિસી હોઈ શકે છે... કેન્સલેશનના કિસ્સામાં તમને રિફંડ કેવી રીતે મળશે? આનાથી સંબંધિત તમારા અધિકારો શું છે... આમાં ઈન્સ્યોરન્સ પૉલિસી કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે આ બધું જાણવાની આપણે તસ્દી નથી લેતા, જ્યારે આપણા માટે આ જાણવું ફરજિયાત હોવું જોઈએ.

 • ટિકિટ કેન્સલ પર નહીં ડુબે પૈસા!

  અલગ-અલગ બુકિંગ/રિઝર્વેશન સાઇટ્સની અલગ-અલગ પૉલિસી હોઈ શકે છે... કેન્સલેશનના કિસ્સામાં તમને રિફંડ કેવી રીતે મળશે? આનાથી સંબંધિત તમારા અધિકારો શું છે... આમાં ઈન્સ્યોરન્સ પૉલિસી કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે આ બધું જાણવાની આપણે તસ્દી નથી લેતા, જ્યારે આપણા માટે આ જાણવું ફરજિયાત હોવું જોઈએ.

 • ટિકિટ કેન્સલ પર નહીં ડુબે પૈસા!

  અલગ-અલગ બુકિંગ/રિઝર્વેશન સાઇટ્સની અલગ-અલગ પૉલિસી હોઈ શકે છે... કેન્સલેશનના કિસ્સામાં તમને રિફંડ કેવી રીતે મળશે? આનાથી સંબંધિત તમારા અધિકારો શું છે... આમાં ઈન્સ્યોરન્સ પૉલિસી કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે આ બધું જાણવાની આપણે તસ્દી નથી લેતા, જ્યારે આપણા માટે આ જાણવું ફરજિયાત હોવું જોઈએ.

 • આવી રીતે કમાય છે ઇ-કોમર્સ કંપનીઓ !!

  Swiggy, Zomato જેવા ઓનલાઇન ફૂડ એગ્રિગેટર Ajio, Myntra જેવી ફેશન ઇ-કોમર્સ સાઇટ અને Blinkit, Swiggy Instamart જેવી ક્વિક કોમર્સ એપ પ્લેટફોર્મ ફીસ, કન્વિનિયન્સ ફી કે હેન્ડલિંગ ફી ચાર્જ કરી રહી છે. આ ફી 2 રૂપિયાથી લઇને 49 રૂપિયા સુધીની હોઇ શકે છે. તે અલગ અલગ સાઇટ પર નિર્ભર કરે છે.

 • આવી રીતે કમાય છે ઇ-કોમર્સ કંપનીઓ !!

  Swiggy, Zomato જેવા ઓનલાઇન ફૂડ એગ્રિગેટર Ajio, Myntra જેવી ફેશન ઇ-કોમર્સ સાઇટ અને Blinkit, Swiggy Instamart જેવી ક્વિક કોમર્સ એપ પ્લેટફોર્મ ફીસ, કન્વિનિયન્સ ફી કે હેન્ડલિંગ ફી ચાર્જ કરી રહી છે. આ ફી 2 રૂપિયાથી લઇને 49 રૂપિયા સુધીની હોઇ શકે છે. તે અલગ અલગ સાઇટ પર નિર્ભર કરે છે.

 • આવી રીતે કમાય છે ઇ-કોમર્સ કંપનીઓ !!

  Swiggy, Zomato જેવા ઓનલાઇન ફૂડ એગ્રિગેટર Ajio, Myntra જેવી ફેશન ઇ-કોમર્સ સાઇટ અને Blinkit, Swiggy Instamart જેવી ક્વિક કોમર્સ એપ પ્લેટફોર્મ ફીસ, કન્વિનિયન્સ ફી કે હેન્ડલિંગ ફી ચાર્જ કરી રહી છે. આ ફી 2 રૂપિયાથી લઇને 49 રૂપિયા સુધીની હોઇ શકે છે. તે અલગ અલગ સાઇટ પર નિર્ભર કરે છે.