• આ બાસ્કેટમાંથી કોને પસંદ કરશો?

    નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં શેર બજારની જેમ પ્રાઇમરી માર્કેટમાં પણ જબરદસ્ત હલચલ જોવા મળી..FY24 માં, કુલ 76 કંપનીઓએ IPO માર્કેટ દ્વારા લગભગ 63,000 કરોડ રૂપિયાની મૂડી એકત્રિત કરી

  • આ બાસ્કેટમાંથી કોને પસંદ કરશો?

    નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં શેર બજારની જેમ પ્રાઇમરી માર્કેટમાં પણ જબરદસ્ત હલચલ જોવા મળી..FY24 માં, કુલ 76 કંપનીઓએ IPO માર્કેટ દ્વારા લગભગ 63,000 કરોડ રૂપિયાની મૂડી એકત્રિત કરી

  • આ બાસ્કેટમાંથી કોને પસંદ કરશો?

    નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં શેર બજારની જેમ પ્રાઇમરી માર્કેટમાં પણ જબરદસ્ત હલચલ જોવા મળી..FY24 માં, કુલ 76 કંપનીઓએ IPO માર્કેટ દ્વારા લગભગ 63,000 કરોડ રૂપિયાની મૂડી એકત્રિત કરી