• ક્રૂડમાં તેજી, અહીં થશે ફાયદો?

    ક્રૂડ ઓઈલ અને નેચરલ ગેસના ભાવમાં વધારાને કારણે ઓએનજીસી, ઓઈલ ઈન્ડિયા, એચઓઈસી, આરઆઈએલ, વેદાંતા જેવી ઓઈલ એન્ડ ગેસ ઉત્પાદક કંપનીઓ ઉપરાંત સેલન એક્સપ્લોરેશન, જિંદાલ ડ્રિલિંગ, ડોલ્ફિન જેવી ઓઈલ-ગેસ એક્સપ્લોરેશન સંબંધિત સેવાઓ પૂરી પાડતી કંપનીઓને પણ ફાયદો થાય છે.

  • ક્રૂડમાં તેજી, અહીં થશે ફાયદો?

    ક્રૂડ ઓઈલ અને નેચરલ ગેસના ભાવમાં વધારાને કારણે ઓએનજીસી, ઓઈલ ઈન્ડિયા, એચઓઈસી, આરઆઈએલ, વેદાંતા જેવી ઓઈલ એન્ડ ગેસ ઉત્પાદક કંપનીઓ ઉપરાંત સેલન એક્સપ્લોરેશન, જિંદાલ ડ્રિલિંગ, ડોલ્ફિન જેવી ઓઈલ-ગેસ એક્સપ્લોરેશન સંબંધિત સેવાઓ પૂરી પાડતી કંપનીઓને પણ ફાયદો થાય છે.

  • ક્રૂડમાં તેજી, અહીં થશે ફાયદો?

    ક્રૂડ ઓઈલ અને નેચરલ ગેસના ભાવમાં વધારાને કારણે ઓએનજીસી, ઓઈલ ઈન્ડિયા, એચઓઈસી, આરઆઈએલ, વેદાંતા જેવી ઓઈલ એન્ડ ગેસ ઉત્પાદક કંપનીઓ ઉપરાંત સેલન એક્સપ્લોરેશન, જિંદાલ ડ્રિલિંગ, ડોલ્ફિન જેવી ઓઈલ-ગેસ એક્સપ્લોરેશન સંબંધિત સેવાઓ પૂરી પાડતી કંપનીઓને પણ ફાયદો થાય છે.