• શું Jindal Drilling નો શેર નફો કરાવશે?

    D. P. Jindal Groupની કંપની જિંદાલ ડ્રિલિંગ છેલ્લા 30 વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ઓઇલ-ગેસ સેક્ટરમાં ઓફશોર ડ્રિલિંગ એટલે કે કિનારાથી દૂર સમુદ્રમાં ખોદકામનું કામ કરે છે.

  • શું Jindal Drilling નો શેર નફો કરાવશે?

    D. P. Jindal Groupની કંપની જિંદાલ ડ્રિલિંગ છેલ્લા 30 વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ઓઇલ-ગેસ સેક્ટરમાં ઓફશોર ડ્રિલિંગ એટલે કે કિનારાથી દૂર સમુદ્રમાં ખોદકામનું કામ કરે છે.

  • શું Jindal Drilling નો શેર નફો કરાવશે?

    D. P. Jindal Groupની કંપની જિંદાલ ડ્રિલિંગ છેલ્લા 30 વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ઓઇલ-ગેસ સેક્ટરમાં ઓફશોર ડ્રિલિંગ એટલે કે કિનારાથી દૂર સમુદ્રમાં ખોદકામનું કામ કરે છે.