• વજન ઘટાડો અને મેળવો સસ્તુ ઈન્સ્યોરન્સ

    IRDAIએ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ સેક્ટરમાં વેલનેસ અને ફિટનેસને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ગાઈડલાઈન્સ જારી કરી હતી. આ મુજબ ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ આવા પોલિસીધારકોને રિવોર્ડ પોઈન્ટ આપે છે, જેઓ તેઓ હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ અપનાવે છે.

  • વજન ઘટાડો અને મેળવો સસ્તુ ઈન્સ્યોરન્સ

    IRDAIએ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ સેક્ટરમાં વેલનેસ અને ફિટનેસને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ગાઈડલાઈન્સ જારી કરી હતી. આ મુજબ ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ આવા પોલિસીધારકોને રિવોર્ડ પોઈન્ટ આપે છે, જેઓ તેઓ હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ અપનાવે છે.

  • વજન ઘટાડો અને મેળવો સસ્તુ ઈન્સ્યોરન્સ

    IRDAIએ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ સેક્ટરમાં વેલનેસ અને ફિટનેસને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ગાઈડલાઈન્સ જારી કરી હતી. આ મુજબ ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ આવા પોલિસીધારકોને રિવોર્ડ પોઈન્ટ આપે છે, જેઓ તેઓ હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ અપનાવે છે.