• આવી રીતે સમજો સેલનો ખેલ

    ઓનલાઈન શોપિંગમાં સેલના નામે ગ્રાહકોને ઉલ્લુ બનાવવામાં આવે છે. કંપનીઓ પ્રોડક્ટની કિંમત યથાવત્ રાખીને કે પછી કિંમતમાં નજીવો વધારો કે ઘટાડો કરી સેલનું લેબલ લગાવે છે. સેલના નામે લોકોને ખરીદી માટે ખેંચી લાવવાનો ખેલ ચાલતો હોય છે. કેવી રીતે ?

  • આવી રીતે સમજો સેલનો ખેલ

    ઓનલાઈન શોપિંગમાં સેલના નામે ગ્રાહકોને ઉલ્લુ બનાવવામાં આવે છે. કંપનીઓ પ્રોડક્ટની કિંમત યથાવત્ રાખીને કે પછી કિંમતમાં નજીવો વધારો કે ઘટાડો કરી સેલનું લેબલ લગાવે છે. સેલના નામે લોકોને ખરીદી માટે ખેંચી લાવવાનો ખેલ ચાલતો હોય છે. કેવી રીતે ? સમજો આ રિપોર્ટમાં

  • આવી રીતે સમજો સેલનો ખેલ

    ઓનલાઈન શોપિંગમાં સેલના નામે ગ્રાહકોને ઉલ્લુ બનાવવામાં આવે છે. કંપનીઓ પ્રોડક્ટની કિંમત યથાવત્ રાખીને કે પછી કિંમતમાં નજીવો વધારો કે ઘટાડો કરી સેલનું લેબલ લગાવે છે. સેલના નામે લોકોને ખરીદી માટે ખેંચી લાવવાનો ખેલ ચાલતો હોય છે. કેવી રીતે ? સમજો આ રિપોર્ટમાં