• ડીમર્જરથી ફાયદો કે નુકસાન?

    અનિલ અગ્રવાલના નેતૃત્વવાળી કંપની વેદાંતાએ પોતાને 6 લિસ્ટેડ કંપનીમાં સ્પ્લિટ કરવાની જાહેરાત કરી છે. એટલે કે 5 કંપનીઓના ડીમર્જરની જાહેરાત કરી છે.

  • ડીમર્જરથી ફાયદો કે નુકસાન?

    અનિલ અગ્રવાલના નેતૃત્વવાળી કંપની વેદાંતાએ પોતાને 6 લિસ્ટેડ કંપનીમાં સ્પ્લિટ કરવાની જાહેરાત કરી છે. એટલે કે 5 કંપનીઓના ડીમર્જરની જાહેરાત કરી છે.

  • ડીમર્જરથી ફાયદો કે નુકસાન?

    અનિલ અગ્રવાલના નેતૃત્વવાળી કંપની વેદાંતાએ પોતાને 6 લિસ્ટેડ કંપનીમાં સ્પ્લિટ કરવાની જાહેરાત કરી છે. એટલે કે 5 કંપનીઓના ડીમર્જરની જાહેરાત કરી છે.