• ગિફ્ટ સિટીમાં ડાયરેક્ટ લિસ્ટિંગની મંજૂરી

    ભારતીય કંપનીઓને વિદેશના સ્ટોક એક્સચેન્જ પર ડાયરેક્ટ લિસ્ટિંગની મંજૂરી નથી. તેના માટે ડિપોઝિટરી રિસિપ્ટ્સનો સહારો લેવો પડે છે. પરંતુ ગિફ્ટ સિટીમાં ડાયરેક્ટ લિસ્ટિંગની મંજૂરી મળ્યા બાદ ભારતીય કંપનીઓનો ફોરેનમાં લિસ્ટિંગનો માર્ગ મોકળો થયો છે અને તેમને ફોરેન ફંડ મેળવવામાં મદદ મળશે.