• શરૂ કરવો છે બિઝનેસ? NPS છે ને

  રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ માટે નેશનલ પેન્શન સ્કીમ એટલે કે NPS એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ સાબિત થઈ રહી છે. પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટર PFRDA એ તાજેતરમાં આંશિક રીતે NPSમાંથી પૈસા ઉપાડવાના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. હવે ખાતાધારક યોજનાના સમયગાળા દરમિયાન ત્રણ વખત આંશિક ઉપાડ કરી શકશે.

 • શરૂ કરવો છે બિઝનેસ? NPS છે ને

  રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ માટે નેશનલ પેન્શન સ્કીમ એટલે કે NPS એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ સાબિત થઈ રહી છે. પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટર PFRDA એ તાજેતરમાં આંશિક રીતે NPSમાંથી પૈસા ઉપાડવાના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. હવે ખાતાધારક યોજનાના સમયગાળા દરમિયાન ત્રણ વખત આંશિક ઉપાડ કરી શકશે.

 • શરૂ કરવો છે બિઝનેસ? NPS છે ને

  રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ માટે નેશનલ પેન્શન સ્કીમ એટલે કે NPS એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ સાબિત થઈ રહી છે. પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટર PFRDA એ તાજેતરમાં આંશિક રીતે NPSમાંથી પૈસા ઉપાડવાના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. હવે ખાતાધારક યોજનાના સમયગાળા દરમિયાન ત્રણ વખત આંશિક ઉપાડ કરી શકશે.

 • શું NPSમાં અર્લી વિડ્રોઅલ શક્ય છે?

  NPSને સુપર એન્યુએશન એજને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. સુપર એન્યુએશન પેન્શન મેળવવા માટેની ઉંમર હોય છે.

 • શું NPSમાં અર્લી વિડ્રોઅલ શક્ય છે?

  NPSને સુપર એન્યુએશન એજને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. સુપર એન્યુએશન પેન્શન મેળવવા માટેની ઉંમર હોય છે.

 • શું NPSમાં અર્લી વિડ્રોઅલ શક્ય છે?

  NPSને સુપર એન્યુએશન એજને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. સુપર એન્યુએશન પેન્શન મેળવવા માટેની ઉંમર હોય છે.