• શરૂ કરવો છે બિઝનેસ? NPS છે ને

    રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ માટે નેશનલ પેન્શન સ્કીમ એટલે કે NPS એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ સાબિત થઈ રહી છે. પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટર PFRDA એ તાજેતરમાં આંશિક રીતે NPSમાંથી પૈસા ઉપાડવાના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. હવે ખાતાધારક યોજનાના સમયગાળા દરમિયાન ત્રણ વખત આંશિક ઉપાડ કરી શકશે.

  • શરૂ કરવો છે બિઝનેસ? NPS છે ને

    રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ માટે નેશનલ પેન્શન સ્કીમ એટલે કે NPS એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ સાબિત થઈ રહી છે. પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટર PFRDA એ તાજેતરમાં આંશિક રીતે NPSમાંથી પૈસા ઉપાડવાના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. હવે ખાતાધારક યોજનાના સમયગાળા દરમિયાન ત્રણ વખત આંશિક ઉપાડ કરી શકશે.

  • શરૂ કરવો છે બિઝનેસ? NPS છે ને

    રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ માટે નેશનલ પેન્શન સ્કીમ એટલે કે NPS એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ સાબિત થઈ રહી છે. પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટર PFRDA એ તાજેતરમાં આંશિક રીતે NPSમાંથી પૈસા ઉપાડવાના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. હવે ખાતાધારક યોજનાના સમયગાળા દરમિયાન ત્રણ વખત આંશિક ઉપાડ કરી શકશે.