• ખરીદ્યા વગર જ ચલાવો કાર

    આજકાલ ઘણા લોકો નૉન ઓનરશિપના વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.. કાર લીઝિંગ પણ આમાંથી એક છે... કાર લીઝિંગ એ પણ ભાડા જેવું છે, જ્યાં તમને કારનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર મળે છે. તો કાર ખરીદવી કે કાર લીઝ પર લેવી? કયો વિકલ્પ તમારા માટે રહેશે યોગ્ય? આવો સમજીએ.

  • ખરીદ્યા વગર જ ચલાવો કાર

    આજકાલ ઘણા લોકો નૉન ઓનરશિપના વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.. કાર લીઝિંગ પણ આમાંથી એક છે... કાર લીઝિંગ એ પણ ભાડા જેવું છે, જ્યાં તમને કારનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર મળે છે. તો કાર ખરીદવી કે કાર લીઝ પર લેવી? કયો વિકલ્પ તમારા માટે રહેશે યોગ્ય? આવો સમજીએ.

  • ખરીદ્યા વગર જ ચલાવો કાર

    આજકાલ ઘણા લોકો નૉન ઓનરશિપના વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.. કાર લીઝિંગ પણ આમાંથી એક છે... કાર લીઝિંગ એ પણ ભાડા જેવું છે, જ્યાં તમને કારનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર મળે છે. તો કાર ખરીદવી કે કાર લીઝ પર લેવી? કયો વિકલ્પ તમારા માટે રહેશે યોગ્ય? આવો સમજીએ.