• કેવી રીતે બનાવશો ક્રેડિટ સ્કોર?

    જો તમે પહેલા ક્યારેય લોન નથી લીધી તો બની શકે કે બેંક મોટી એમાઉન્ટની લોન જોઇને તેને રિસ્કી માની લે અને ના પાડી દે. કારણ કે બેંકને એ વાતનું પ્રૂફ જોઇતું હોય છે કે તમે લોન ચુકવી શકો છો. આવી સ્થિતિમાં લોનની રકમ ઘટાડીને અરજી કરી શકો છો

  • કેવી રીતે બનાવશો ક્રેડિટ સ્કોર?

    જો તમે પહેલા ક્યારેય લોન નથી લીધી તો બની શકે કે બેંક મોટી એમાઉન્ટની લોન જોઇને તેને રિસ્કી માની લે અને ના પાડી દે. કારણ કે બેંકને એ વાતનું પ્રૂફ જોઇતું હોય છે કે તમે લોન ચુકવી શકો છો. આવી સ્થિતિમાં લોનની રકમ ઘટાડીને અરજી કરી શકો છો

  • કેવી રીતે બનાવશો ક્રેડિટ સ્કોર?

    જો તમે પહેલા ક્યારેય લોન નથી લીધી તો બની શકે કે બેંક મોટી એમાઉન્ટની લોન જોઇને તેને રિસ્કી માની લે અને ના પાડી દે. કારણ કે બેંકને એ વાતનું પ્રૂફ જોઇતું હોય છે કે તમે લોન ચુકવી શકો છો. આવી સ્થિતિમાં લોનની રકમ ઘટાડીને અરજી કરી શકો છો