• ટીંપે ટીંપે સરોવર ભરાય !!

    ચેન્જ ઇન્વેસ્ટિંગ એ માઇક્રો ઇન્વેસ્ટિંગ પર આધારીત છે. તમે નાની નાની રકમ ભેગી કરીને રોકાણ કરી શકો છો. આવી નાની નાની રકમને સામાન્ય રીતે ચેન્જ મની કહેવાય છે. તો ચેન્જ મની મારફતે કરવામાં આવતા રોકાણને ચેન્જ ઇન્વેસ્ટિંગ કહેવામાં આવે છે.

  • ટીંપે ટીંપે સરોવર ભરાય !!

    ચેન્જ ઇન્વેસ્ટિંગ એ માઇક્રો ઇન્વેસ્ટિંગ પર આધારીત છે. તમે નાની નાની રકમ ભેગી કરીને રોકાણ કરી શકો છો. આવી નાની નાની રકમને સામાન્ય રીતે ચેન્જ મની કહેવાય છે. તો ચેન્જ મની મારફતે કરવામાં આવતા રોકાણને ચેન્જ ઇન્વેસ્ટિંગ કહેવામાં આવે છે.

  • ટીંપે ટીંપે સરોવર ભરાય !!

    ચેન્જ ઇન્વેસ્ટિંગ એ માઇક્રો ઇન્વેસ્ટિંગ પર આધારીત છે. તમે નાની નાની રકમ ભેગી કરીને રોકાણ કરી શકો છો. આવી નાની નાની રકમને સામાન્ય રીતે ચેન્જ મની કહેવાય છે. તો ચેન્જ મની મારફતે કરવામાં આવતા રોકાણને ચેન્જ ઇન્વેસ્ટિંગ કહેવામાં આવે છે.