• મોટા કરતા તો આ સારા?

  ઘણા રોકાણકારો છે જેઓ ઇક્વિટી ફંડમાં રોકાણ કરવા માંગે છે… પરંતુ એકસરખું નામ જોઈને મૂંઝવણમાં પડી જાય છે અને ખોટા ફંડમાં રોકાણ કરી બેસે છે… ભળતું નામ હોવાના કારણે શું તમે પણ લાર્જ કેપ અને લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડને એક જેવું સમજી રહ્યા છો? જો હાં તો તમે ભૂલ કરી રહ્યા છો.

 • મોટા કરતા તો આ સારા?

  ઘણા રોકાણકારો છે જેઓ ઇક્વિટી ફંડમાં રોકાણ કરવા માંગે છે… પરંતુ એકસરખું નામ જોઈને મૂંઝવણમાં પડી જાય છે અને ખોટા ફંડમાં રોકાણ કરી બેસે છે… ભળતું નામ હોવાના કારણે શું તમે પણ લાર્જ કેપ અને લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડને એક જેવું સમજી રહ્યા છો? જો હાં તો તમે ભૂલ કરી રહ્યા છો.

 • મોટા કરતા તો આ સારા?

  ઘણા રોકાણકારો છે જેઓ ઇક્વિટી ફંડમાં રોકાણ કરવા માંગે છે… પરંતુ એકસરખું નામ જોઈને મૂંઝવણમાં પડી જાય છે અને ખોટા ફંડમાં રોકાણ કરી બેસે છે… ભળતું નામ હોવાના કારણે શું તમે પણ લાર્જ કેપ અને લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડને એક જેવું સમજી રહ્યા છો? જો હાં તો તમે ભૂલ કરી રહ્યા છો.

 • Flexi Capમાં થશે ફાયદો?

  હાલમાં વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારોની વેચવાલીએ લાર્જકેપ શેરોના વેલ્યૂએશનને નબળા પડ્યા છે, જ્યારે મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં નાના રોકાણકારોએ મોટા પાયે ખરીદી કરી છે.

 • Flexi Capમાં થશે ફાયદો?

  હાલમાં વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારોની વેચવાલીએ લાર્જકેપ શેરોના વેલ્યૂએશનને નબળા પડ્યા છે, જ્યારે મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં નાના રોકાણકારોએ મોટા પાયે ખરીદી કરી છે.

 • Flexi Capમાં થશે ફાયદો?

  હાલમાં વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારોની વેચવાલીએ લાર્જકેપ શેરોના વેલ્યૂએશનને નબળા પડ્યા છે, જ્યારે મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં નાના રોકાણકારોએ મોટા પાયે ખરીદી કરી છે.