• તહેવારોની સીઝનમાં સાયબર ઠગથી સાવધાન !

    ઓનલાઈન ખરીદી કરતી વખતે, મોટાભાગના લોકો પેમેન્ટ પણ ઓનલાઈન જ કરે છે… જેથી તેઓ કેશ ઓન ડિલિવરીના ટેન્શનથી બચી શકે… પરંતુ જેમ જેમ ફેસ્ટિવ સીઝન નજીક આવી રહી છે… સાયબર ઠગ પણ તમારી સાથે છેતરપિંડી કરવા તૈયાર છે… ફેસ્ટિવ સિઝન પહેલા ઓનલાઈન ફાઈનાન્શિયલ ફ્રૉડના બનાવો વધી ગયા છે..

  • તહેવારોની સીઝનમાં સાયબર ઠગથી સાવધાન !

    ઓનલાઈન ખરીદી કરતી વખતે, મોટાભાગના લોકો પેમેન્ટ પણ ઓનલાઈન જ કરે છે… જેથી તેઓ કેશ ઓન ડિલિવરીના ટેન્શનથી બચી શકે… પરંતુ જેમ જેમ ફેસ્ટિવ સીઝન નજીક આવી રહી છે… સાયબર ઠગ પણ તમારી સાથે છેતરપિંડી કરવા તૈયાર છે… ફેસ્ટિવ સિઝન પહેલા ઓનલાઈન ફાઈનાન્શિયલ ફ્રૉડના બનાવો વધી ગયા છે..

  • તહેવારોની સીઝનમાં સાયબર ઠગથી સાવધાન !

    ઓનલાઈન ખરીદી કરતી વખતે, મોટાભાગના લોકો પેમેન્ટ પણ ઓનલાઈન જ કરે છે… જેથી તેઓ કેશ ઓન ડિલિવરીના ટેન્શનથી બચી શકે… પરંતુ જેમ જેમ ફેસ્ટિવ સીઝન નજીક આવી રહી છે… સાયબર ઠગ પણ તમારી સાથે છેતરપિંડી કરવા તૈયાર છે… ફેસ્ટિવ સિઝન પહેલા ઓનલાઈન ફાઈનાન્શિયલ ફ્રૉડના બનાવો વધી ગયા છે..