• ઘરની સુરક્ષા માટે આ સર્ટિફિકેટ લઇ લો

  બિલ્ડિંગ બનીને પૂર્ણ થયા બાદ ઓથોરિટી એ ચેક કરે છે કે બિલ્ડિંગનું બાંધકામ બિલ્ડિંગ બાય-લોઝ અનુસાર અને લેઆઉટ મુજબ થયું છે કે નહીં. જો નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું હોય... તો ઓથોરિટી ડેવલપરને ઓક્યુપન્સી સર્ટિફિકેટ એટલે કે OC ઇશ્યૂ કરી દે છે. આ સર્ટિફિકેટ ચેક કરવું જરૂરી છે.

 • ઘરની સુરક્ષા માટે આ સર્ટિફિકેટ લઇ લો

  બિલ્ડિંગ બનીને પૂર્ણ થયા બાદ ઓથોરિટી એ ચેક કરે છે કે બિલ્ડિંગનું બાંધકામ બિલ્ડિંગ બાય-લોઝ અનુસાર અને લેઆઉટ મુજબ થયું છે કે નહીં. જો નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું હોય... તો ઓથોરિટી ડેવલપરને ઓક્યુપન્સી સર્ટિફિકેટ એટલે કે OC ઇશ્યૂ કરી દે છે. આ સર્ટિફિકેટ ચેક કરવું જરૂરી છે.

 • ઘરની સુરક્ષા માટે આ સર્ટિફિકેટ લઇ લો

  બિલ્ડિંગ બનીને પૂર્ણ થયા બાદ ઓથોરિટી એ ચેક કરે છે કે બિલ્ડિંગનું બાંધકામ બિલ્ડિંગ બાય-લોઝ અનુસાર અને લેઆઉટ મુજબ થયું છે કે નહીં. જો નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું હોય... તો ઓથોરિટી ડેવલપરને ઓક્યુપન્સી સર્ટિફિકેટ એટલે કે OC ઇશ્યૂ કરી દે છે. આ સર્ટિફિકેટ ચેક કરવું જરૂરી છે.

 • પ્રોપર્ટી ખરીદતી વખતે શું જોવું જોઇએ?

  જો તમે લોન લઈને ઘર ખરીદી રહ્યા છો અને લોનની EMIની સાથે-સાથે ઘરનું ભાડું ચૂકવવા નથી માંગતા તો તમે રિસેલમાં ઘર ખરીદી શકો છો. રિસેલ પ્રોપર્ટીની કિંમતો લોકેશન, બાંધકામની ગુણવત્તા, ફ્લેટની ઉંમર એટલે કે કેટલો જુનો છે અને પ્રોપર્ટી માર્કેટની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર આધાર રાખે છે.

 • કેમ અને ક્યારે ખરીદશો જુનું ઘર?

  જો તમે લોન લઈને ઘર ખરીદી રહ્યા છો અને લોનની EMIની સાથે-સાથે ઘરનું ભાડું ચૂકવવા નથી માંગતા તો તમે રિસેલમાં ઘર ખરીદી શકો છો. રિસેલ પ્રોપર્ટીની કિંમતો લોકેશન, બાંધકામની ગુણવત્તા, ફ્લેટની ઉંમર એટલે કે કેટલો જુનો છે અને પ્રોપર્ટી માર્કેટની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર આધાર રાખે છે.

 • કેમ અને ક્યારે ખરીદશો જુનું ઘર?

  જો તમે લોન લઈને ઘર ખરીદી રહ્યા છો અને લોનની EMIની સાથે-સાથે ઘરનું ભાડું ચૂકવવા નથી માંગતા તો તમે રિસેલમાં ઘર ખરીદી શકો છો. રિસેલ પ્રોપર્ટીની કિંમતો લોકેશન, બાંધકામની ગુણવત્તા, ફ્લેટની ઉંમર એટલે કે કેટલો જુનો છે અને પ્રોપર્ટી માર્કેટની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર આધાર રાખે છે.

 • કેમ અને ક્યારે ખરીદશો જુનું ઘર?

  જો તમે લોન લઈને ઘર ખરીદી રહ્યા છો અને લોનની EMIની સાથે-સાથે ઘરનું ભાડું ચૂકવવા નથી માંગતા તો તમે રિસેલમાં ઘર ખરીદી શકો છો. રિસેલ પ્રોપર્ટીની કિંમતો લોકેશન, બાંધકામની ગુણવત્તા, ફ્લેટની ઉંમર એટલે કે કેટલો જુનો છે અને પ્રોપર્ટી માર્કેટની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર આધાર રાખે છે.

 • તમે ના કરતા આ ‘અંબાણી’ જેવી ભૂલ!

  ઘર માટે જમીન ખરીદતા પહેલા એ જાણી લો કે તમે જે જમીન ખરીદી રહ્યા છો તે કઈ શ્રેણીની છે...એગ્રીકલ્ચર છે કે નૉન એગ્રીકલ્ચર.. બિન- ખેતીની જમીનનો અર્થ એ નથી કે તમે તેના પર ઘર બનાવી શકો છો…જો કે, નૉન એગ્રીકલ્ચરમાં પણ ઘણી શ્રેણીઓ છે…જેમ કે રેસિડેન્શિયલ, કોમર્શિયલ, વેર હાઉસિંગ, આઈટી પાર્ક વગેરે…જો જમીન નૉન એગ્રીકલ્ચર રેસિડેન્શિયલ છે તો જ ઘર બાંધી શકાય છે..

 • તમે ના કરતા આ ‘અંબાણી’ જેવી ભૂલ!

  ઘર માટે જમીન ખરીદતા પહેલા એ જાણી લો કે તમે જે જમીન ખરીદી રહ્યા છો તે કઈ શ્રેણીની છે...એગ્રીકલ્ચર છે કે નૉન એગ્રીકલ્ચર.. બિન- ખેતીની જમીનનો અર્થ એ નથી કે તમે તેના પર ઘર બનાવી શકો છો…જો કે, નૉન એગ્રીકલ્ચરમાં પણ ઘણી શ્રેણીઓ છે…જેમ કે રેસિડેન્શિયલ, કોમર્શિયલ, વેર હાઉસિંગ, આઈટી પાર્ક વગેરે…જો જમીન નૉન એગ્રીકલ્ચર રેસિડેન્શિયલ છે તો જ ઘર બાંધી શકાય છે..

 • તમે ના કરતા આ ‘અંબાણી’ જેવી ભૂલ!

  ઘર માટે જમીન ખરીદતા પહેલા એ જાણી લો કે તમે જે જમીન ખરીદી રહ્યા છો તે કઈ શ્રેણીની છે...એગ્રીકલ્ચર છે કે નૉન એગ્રીકલ્ચર.. બિન- ખેતીની જમીનનો અર્થ એ નથી કે તમે તેના પર ઘર બનાવી શકો છો…જો કે, નૉન એગ્રીકલ્ચરમાં પણ ઘણી શ્રેણીઓ છે…જેમ કે રેસિડેન્શિયલ, કોમર્શિયલ, વેર હાઉસિંગ, આઈટી પાર્ક વગેરે…જો જમીન નૉન એગ્રીકલ્ચર રેસિડેન્શિયલ છે તો જ ઘર બાંધી શકાય છે..