• મની ટાઈમ બુલેટિન

  સરકાર કયા દેશમાં કરશે ચોખા અને ઘઉંની નિકાસ? કયા અનાજ મોંઘા થયા? ક્યાં બની રહ્યો છે વિશ્વનો સૌથી મોટો પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા પ્રોજેક્ટ? બેન્કોએ કેટલી રકમ માંડવાળ કરી?

 • મની ટાઈમ બુલેટિન

  સરકાર કયા દેશમાં કરશે ચોખા અને ઘઉંની નિકાસ? કયા અનાજ મોંઘા થયા? ક્યાં બની રહ્યો છે વિશ્વનો સૌથી મોટો પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા પ્રોજેક્ટ? બેન્કોએ કેટલી રકમ માંડવાળ કરી?

 • મની ટાઈમ બુલેટિન

  સરકાર કયા દેશમાં કરશે ચોખા અને ઘઉંની નિકાસ? કયા અનાજ મોંઘા થયા? ક્યાં બની રહ્યો છે વિશ્વનો સૌથી મોટો પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા પ્રોજેક્ટ? બેન્કોએ કેટલી રકમ માંડવાળ કરી?

 • જુવાર, બાજરી, રાગીના ભાવમાં ઉછાળો

  મિલેટ યરની ઉજવણી વચ્ચે ભાવમાં મુખ્ય પોષક અનાજના ભાવમાં 40 ટકાથી 100 ટકા સુધીનો વધારો નોંધાયો છે. પરિણામે, ખાદ્ય ફુગાવાને નીચે લઈ જવામાં વધુ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે.