રેન્ટ એગ્રીમેન્ટના બદલે લીવ એન્ડ લાયસન્સ એગ્રીમેન્ટ કેમ બનાવવું?

લીવ એન્ડ લાયસન્સ એગ્રીમેન્ટ ઈન્ડિયન ઈઝમેન્ટ્સ એક્ટ, 1882 હેઠળ આવે છે.. આમાં મકાનમાલિક ભાડુઆતને માત્ર ઉપયોગનો અધિકાર આપે છે

Published September 18, 2023, 16:14 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો