રેન્ટ એગ્રીમેન્ટના બદલે લીવ એન્ડ લાયસન્સ એગ્રીમેન્ટ કેમ બનાવવું?

લીવ એન્ડ લાયસન્સ એગ્રીમેન્ટ ઈન્ડિયન ઈઝમેન્ટ્સ એક્ટ, 1882 હેઠળ આવે છે.. આમાં મકાનમાલિક ભાડુઆતને માત્ર ઉપયોગનો અધિકાર આપે છે

  • Team Money9
  • Last Updated : September 18, 2023, 16:14 IST
Published September 18, 2023, 16:14 IST

રેન્ટ એગ્રીમેન્ટના બદલે લીવ એન્ડ લાયસન્સ એગ્રીમેન્ટ કેમ બનાવવું?