શું 4 ટ્રિલિયન ડોલરને પાર નીકળી ભારતની જીડીપી?

શું 4 ટ્રિલિયન ડોલરને પાર નીકળી ભારતની જીડીપી? કઇ બેંકે વધાર્યા એફડીના વ્યાજ દર?

  • Team Money9
  • Last Updated : November 20, 2023, 09:05 IST
Published: November 20, 2023, 09:05 IST

શું 4 ટ્રિલિયન ડોલરને પાર નીકળી ભારતની જીડીપી?