મોબાઇલ ટાવર લગાવવાના નામે થતી છેતરપિંડીથી સાવધાન!

આખા દેશમાં મોબાઇલ ટાવર લગાવવાના નામે મોટા પાયે છેતરવાનો ધંધો ચાલી રહ્યો છે. ઘરના છત, પ્લોટ કે ખેતરમાં મોબાઇલ ટાવર નિશ્ચિત રીત કમાણીનું સાધન બની શકે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : September 18, 2023, 16:03 IST
Published September 18, 2023, 16:03 IST

મોબાઇલ ટાવર લગાવવાના નામે થતી છેતરપિંડીથી સાવધાન!