સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ પર લાગે છે કેટલો ટેક્સ?

જો તમે સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડમાં રોકાણ કરવાનું વિચારતા હશો તો તમને એક સવાલ થતો હશે કે જો સરકાર જ બોન્ડ બહાર પાડતી હોય તો તેમાં થતી કમાણી પર કોઇ કર લાભ મળે કે નહીં? તો આવો તમારા આ સવાલનો જવાબ આપી દઉં...સોવરેન ગોલ્ડ ફંડનો સૌથી મોટો ફાયદો તે છે કે તેમાં તમને આઠ વર્ષની પાકતી મુદતે મળતી રકમ ટેક્સ ફ્રી હોય છે. જો તમે પાકતી મુદત પહેલાં રિઝર્વ બેન્ક મારફતે બોન્ડ રિડીમ કરો છો તો પણ કોઇ ટેક્સ નહીં લાગે. પરંતુ જો તમે આ બોન્ડ એક્સ્ચેન્જ મારફતે વેચો છો તો તેના પર મળતું રિટર્ન કેપિટલ ગેઇનની શ્રેણીમાં આવશે.

Published September 18, 2023, 14:20 IST

સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ પર લાગે છે કેટલો ટેક્સ?